STATUT STOWARZYSZENIA
„"POGOŃ WALCZĄCA"
Rozdzial I Postanowienia ogólne


§ 1


Stowarzyszenie „ Pogon Walczaca ", zwane dalej Stowarzyszeniem dziala na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989r. Nr 20, póz. 104 z pózn. zm.) oraz postanowien niniejszego statutu i posiada osobowosc prawna.


§ 2


Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorzadnym, trwalym i apolitycznym zrzeszeniem jego członków.


§ 3


Siedziba Stowarzyszenia jest Szczecin.


§ 4


Terenem dzialania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, ale dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie moze prowadzic dzialalnosc poza granicami kraju.


§ 5


Stowarzyszenie moze byc czlonkiem krajowych i miedzynarodowych organizacji o podobnym celu dzialania.


§ 6


Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7


Stowarzyszenie uzywa odznak i pieczeci na zasadach okreslonych w szczególowych przepisach. Wzory ich ustala Zarzad.


§ 8


1. Stowarzyszenie opiera swoja dzialalnosc na spolecznej i bezinteresownej pracy czlonków.
2. Stowarzyszenie moze zatrudniac pracowników do prowadzenia swoich spraw.


Rozdzial II


Cel i formy dzialania

§ 9


Celem Stowarzyszenia jest praca dla krzewienia kultury fizycznej, a w szczególnosci:
1) zrzeszanie sie kibiców,
2) prowadzenie dzialalnosci sportowej,
3) zapobieganie i przeciwdzialanie zjawiskom patologicznym oraz agresji i przemocy podczas imprez sportowych,
4) prowadzenie dzialalnosci edukacyjnej i szkoleniowej, w tym w zakresie sportu,
5) propagowanie na obszarze dzialania Stowarzyszenia sportu i wychowania fizycznego,
6) zapewnianie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i wychowania fizycznego w postaci: funduszów, kadry szkoleniowej, urzadzen sportowych, sprzetu, materialów szkoleniowych itp.

§ 10


Realizacja celów Stowarzyszenia nastepuje przez :

1) zrzeszanie sie kibiców klubu sportowego Pogoni Szczecin,
2) organizowanie widowisk sportowych i branie w nich udzialu,
3) organizowanie spotkan i wyjazdów kibiców,
4) tworzenie warunków w postaci: funduszy, sprzetu, urzadzen, obiektów, kadry - do uprawiania sportu,
5) krzewienie kulturalnego dopingu sportowego.

Rozdzial III


Czlonkowie, ich prawa i obowiazki

§ 11


Stowarzyszenie tworza osoby fizyczne, czlonkowie zwyczajni oraz - na zasadach okreslonych statutem -honorowi i wspierajacy.


§ 12


Czlonkowie Zwyczajni

1. Czlonkami Zwyczajnymi moga byc osoby pelnoletnie, polecone przez co najmniej dwóch Czlonków Stowarzyszenia, które zloza pisemna deklaracje przystapienia wraz z zobowiazaniem do przestrzegania statutu.

2. Przyjmowanie na liste nowych czlonków dokonywane jest uchwala Zarzadu.

3. Czlonkowie Zwyczajni Stowarzyszenia maja nastepujace prawo:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do wladz Stowarzyszenia,
2) udzial w zyciu Stowarzyszenia,
3) udzial w odczytach, konferencjach i innych imprezach Stowarzyszenia,
4) wystepowanie z wnioskami i postulatami do wladz Stowarzyszenia,
5) korzystanie nieodplatnie z lokali, urzadzen i poradnictwa, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji czlonkom,
6) noszenia odznaki organizacyjnej i posiadania legitymacji,
7) korzystania z innych mozliwosci jakie stwarza Stowarzyszenie swoim czlonkom.

4. Czlonkowie Zwyczajni maja nastepujace obowiazki:
1) przestrzeganie postanowien statutu i udzialu w realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przyczynianie sie do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
3) czynnego udzialu w dzialalnosci i pracach Stowarzyszenia,
4) regularnego oplacania skladki czlonkowskiej,
5) dbania o dobre imie Stowarzyszenia.

5. Czlonkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji zlozonej do Zarzadu Stowarzyszenia,
2) utraty zdolnosci do czynnosci prawnych,
3) smierci Czlonka,
4) skreslenia w przypadku nie wypelnienia obowiazków statutowych Zarząd Stowarzyszenia dokonuje, w tym w szczególnosci za :
a) prowadzenie dzialalnosci sprzecznej ze statutem,
b) prowadzenie dzialalnosci na szkode Stowarzyszenia,
c) nieusprawiedliwione nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
d) zaleganie z zaplata skladek czlonkowskich za dwa okresy rozliczeniowe,
e) utrate praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sadu.

6. W przypadkach okreslonych w ust 5 pkt 4 lit a) i b) wykluczenie nastepuje na pisemny wniosek co najmniej 10 Czlonków
Zwyczajnych Stowarzyszenia.

7.Skreślenie staje sie skuteczne z chwila, doreczenia czlonkowi zawiadomienia o skreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia
odwolania. Zawiadomienia dokonuje sie na pismie w ciagu 14 dni od podjecia decyzji i dorecza sie
czlonkowi za pokwitowaniem lub przez poczte listem poleconym. Zawiadomienie zwrócone na
skutek nie zgloszenia przez czlonka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawna
doreczenia.

8. Skreślonemu czlonkowi przysluguje odwolanie do Walnego Zebrania
Czlonków w ciagu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu oraz
prawo uczestniczenia w jego obradach przy rozpatrywaniu odwolania i jego popieranie. Odwolanie powinno byc rozpatrzone na najblizszym Walnym Zebraniu, jezeli zostalo zlozone co najmniej na 30 dni przed jego zwolaniem. O terminie Walnego Zebrania odwolujacy sie powinien byc zawiadomiony pod wskazanym przez niego adresem co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

§ 13 Czlonkowie Honorowi


1. Czlonkiem Honorowym Stowarzyszenia moze zostac osoba fizyczna szczególnie zasluzona dla celów Stowarzyszenia.
2. Godnosc Czlonka Honorowego nadaje Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia na wniosek Zarzadu.
3. Czlonkowi Honorowemu sluzy prawo do udzialu w pracach Stowarzyszenia oraz glos doradczy.
4. Czlonkowie Honorowi sa zwolnieni z obowiazku oplacania skladki czlonkowskiej.
5. Godnosci czlonkostwa honorowego moze pozbawic Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia.


§ 14

Czlonkowie Wspierajacy


1. Osoby prawne, rada rodziców (komitet rodzicielski) szkól i placówek oswiatowych oraz inne organizacje
popierajace idee Stowarzyszenia moga - na zasadach okreslonych statutem - uzyskac godnosc czlonka
wspierajacego.
2. Czlonkiem wspierajacym moze byc osoba prawna lub fizyczna, majaca siedzibe w kraju lub za granica,
zainteresowana dzialalnoscia Stowarzyszenia, deklarujaca poparcie finansowe i wspomagajaca realizacje
celów i zadan okreslonych statutem Stowarzyszenia.
3. Czlonka wspierajacego przyjmuje Zarzad na podstawie pisemnej deklaracji.
4. Czlonek wspierajacy ma prawo do udzialu - z glosem doradczym - w pracach Stowarzyszenia.
5. Czlonkostwo wspierajace ustaje na skutek: rezygnacji zlozonej na pismie Zarzadowi albo nie wywiazania sie z deklaracji wspomagania Stowarzyszenia - na podstawie uchwaly Zarzadu.

Rozdzial IV
Wladze Stowarzyszenia

§ 15

Wladzami Stowarzyszenia sa:
1) Walne Zebranie Czlonków
2) Zarzad
3) Komisja Rewizyjna


§ 16


Uchwaly wladz Stowarzyszenia zapadaja zwykla wiekszoscia glosów przy obecnosci co najmniej polowy czlonków uprawnionych do glosowania. W przypadku równej liczby glosów decyduje glos Przewodniczacego obrad.

§ 17


Kadencja wszystkich wladz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 18

W razie zmniejszenia sie skladu organów Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji uzupelnienie ich skladu moze nastapic w drodze kooptacji. Kooptacji dokonuje Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia. W tym trybie mozna powolac nie wiecej niz polowe skladu organu.

§ 19


Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia
1. Najwyzsza wladza Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia moze byc zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Czlonków Stowarzyszenia biora udzial z glosem stanowiacym czlonkowie zwyczajni oraz czlonkowie honorowi.
4. W Walnym Zebraniu Czlonków Stowarzyszenia moga brac udzial z glosem doradczym czlonkowie wspierajacy.

§ 20


1. Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia jest zwolywane przez Zarzad nie rzadziej niz raz na trzy lata lub czesciej na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. O terminie, miejscu i porzadku obrad Zarzad powiadamia czlonków nie pózniej niz na 14 dni przed data zebrania listami poleconymi lub poczta elektroniczna na wskazany przez Czlonka adres. Jezeli czlonek nie poinformowal Zarzadu o zmianie adresu do korespondencji, zawiadomienie wyslane na dotychczasowy znany adres uwaza sie za skuteczne.
3. Walne Zebraniu Czlonków jest zdolne do podejmowania uchwal jezeli uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do glosowania. Jesli Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia zostalo zwolane prawidlowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych, Przewodniczacy zamyka Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia i wyznacza kolejne na ten sam dzien za 30 minut od zamkniecia Walnego Zebrania Czlonków Stowarzyszenia. Tak zwolane Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia zdolne jest do podejmowania uchwal bez wzgledu na ilosc obecnych na Walnym Zebraniu Czlonków Stowarzyszenia.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Czlonków Stowarzyszenia nalezy:
1) uchwalanie glównych kierunków oraz programu dzialania Stowarzyszenia,
2) przyjmowanie sprawozdan z dzialalnosci Zarzadu i Komisji Rewizyjnej,
3) okreslenie liczby czlonków wladz, wybór czlonków Zarzadu i Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania Czlonków Stowarzyszenia, Zarzadu i Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
6) nadawanie i pozbawianie godnosci czlonka honorowego Stowarzyszenia,
7) okreslenie górnej granicy zobowiazan majatkowych podejmowanych przez Zarzad,
8) uchwalanie wysokosci skladki czlonkowskiej uiszczanej przez czlonków zwyczajnych,
9) podejmowanie uchwaly o przystapieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych i wystapieniu z takich organizacji,
10) podejmowanie uchwaly w sprawie rozwiazania Stowarzyszenia i przeznaczenia majatku Stowarzyszenia,
11) ustalania wynagrodzen czlonków Zarzadu,
12) rozpatrywanie odwolan od uchwal Zarzadu,
13) udzielenie absolutorium czlonkom Zarzadu oraz Komisji Rewizyjnej
14) rozpatrywanie odwolan od decyzji Zarzadu Stowarzyszenia w przedmiocie skreslenia czlonka zwyczajnego Stowarzyszenia,
15) podejmowanie wszystkich uchwal w sprawach niezastrzezonych do kompetencji innych organów Klubu.

§ 21


1. Obradami Walnego Zebrania Czlonków kieruje Prezydium, wybrane przez zebranych w skladzie: Przewodniczacy, Zastepca i Sekretarz.
2. Obrady Walnego Zebrania Czlonków Stowarzyszenia sa protokolowane.
3. Protokól podpisuje przewodniczący i protokolant.

§ 22


1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia jest zwolywane przez Zarzad z inicjatywy wlasnej lub na wniosek co najmniej 1/3 czlonków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Zarzad jest zobowiazany zwolac Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia w okresie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.


§ 23


1. Uchwaly Walnego Zebrania Czlonków Stowarzyszenia zapadaja zwykla wiekszoscia glosów.
2. Zmiany w statucie, odwolanie Prezesa Stowarzyszenia, czlonków Zarzadu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiazania Stowarzyszenia wymagaja bezwzglednej wiekszosci glosów przy obecnosci co najmniej polowy czlonków Stowarzyszenia.

§ 24


Zarzad Stowarzyszenia
1. Zarzad kieruje biezaca dzialalnoscia Stowarzyszenia w okresie miedzy Walnymi Zebraniami Czlonków.
2. Zarzad sklada sie z Prezesa oraz od 2 do 5 czlonków, wybieranych przez Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia.
3. Praca Zarzadu Stowarzyszenia kieruje Prezes, a pod jego nieobecnosc Wiceprezes.
4. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarzad wybiera ze swojego grona:
1) Prezesa
2) Wiceprezesa
3) Sekretarza
5. Do zakresu dzialania Zarzadu nalezy:
1) biezace kierowanie dzialalnoscia Stowarzyszenia,
2) realizacja uchwal Walnego Zebrania Czlonków Stowarzyszenia,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnatrz,
4) przyjmowanie nowych czlonków Stowarzyszenia oraz przyjmowanie ich rezygnacji,
5) zwolywanie Walnego Zebrania Czlonków Stowarzyszenia co najmniej raz na trzy lata lub czesciej, na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) powolywanie i rozwiazywanie komisji i zespolów, w tym zespolów ekspertów w celu wykonywania zadan statutowych,
7) powolywanie Dyrektora Biura Zarzadu Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwal o nabyciu i zbyciu nieruchomosci,
9) skladanie sprawozdan Walnemu Zebraniu Czlonków z dzialalnosci Zarzadu,
10) ustalanie rocznych i konczacych kadencje sprawozdan z dzialalnosci Stowarzyszenia,
11) zarzadzanie majatkiem i funduszami Stowarzyszenia,
12) wydawanie wewnetrznych przepisów i zasad regulujacych dzialalnosc Stowarzyszenia, o ile nie leza one w kompetencjach Walnego Zebrania Czlonków,
6. Posiedzenia Zarzadu odbywaja sie co najmniej raz na kwartal i sa zwolywane przez Prezesa lub przez Wiceprezesa.

§ 25


1. Do zaciagania zobowiazan majatkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni sa lacznie: Prezes lub Wiceprezes z czlonkiem Zarzadu.
2. W innych sprawach Stowarzyszenie reprezentuja Prezes lub Wiceprezes Zarzadu jednoosobowo.


§ 26


Organizacje i tryb pracy Zarzadu okresla regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia.


§ 27


Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym.
2. Komisja Rewizyjna sklada sie z 2-5 czlonków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybieraja ze swego grona Przewodniczacego.
3. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej nie moga pelnic funkcji w innych wladzach Stowarzyszenia.
4. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brac udzial w posiedzeniach Zarzadu z glosem
doradczym.
5. Tryb dzialania Komisji Rewizyjnej okresla szczególowo regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia.


§ 28


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy:
1) Przeprowadzanie okresowych kontroli dzialalnosci Stowarzyszenia i jego wladz oraz wystepowanie z wnioskami pokontrolnymi,
2) Opiniowanie bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdan i uchwal Zarzadu dotyczacych gospodarki finansowej Zarzadu,
3) Skladanie sprawozdan na Walnym Zebraniu Czlonków i opiniowanie wniosku o udzielenie pokwitowania Zarzadowi,
4) Skladanie sprawozdan ze swej dzialalnosci na Walnym Zebraniu Czlonków Stowarzyszenia,
5) Przeprowadzanie innych dzialan kontrolno-sprawdzajacych, zleconych przez Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia lub wnioskowanych przez Zarzad,
6) Wystepowanie z wnioskami o zwolanie Walnego Zebrania Czlonków Stowarzyszenia.


Rozdzial V
Majatek Stowarzyszenia


§ 29


1. Majatek Stowarzyszenia powstaje ze:
1) skladek czlonkowskich,
2) darowizn, dotacji i subwencji,
3) spadków i zapisów,
4) dochodów z wlasnej dzialalnosci statutowej i gospodarczej,
5) dochodów z majatku Stowarzyszenia, ofiarnosci publicznej,
2. Majatek Stowarzyszenia stanowia nieruchomosci, ruchomosci i fundusze.


§ 30


1. Stowarzyszenie moze prowadzic dzialalnosc gospodarcza na zasadach okreslonych odrebnymi przepisami.
2. Dochód z dzialalnosci gospodarczej sluzyc moze wylacznie realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
3. Majatkiem Stowarzyszenia zarzadza Zarzad.

Rozdzial VI
Postanowienia koncowe


§ 31


1. Stowarzyszenie rozwiazuje sie na podstawie uchwaly Walnego Zebrania Czlonków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Podejmujac uchwale o rozwiazaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Czlonków okresla sposób
likwidacji oraz przeznaczenie majatku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy prawa o
stowarzyszeniach.
4. Statut oraz jego zmiany wchodza w zycie po uprawomocnieniu sie stosownego postanowienia Sadu.

FILMY

RSS

TABELA

 ROK 2018

  pkt. Z R P Bramki
1. Jagiellonia 44 14 2 7 36-23
2. Legia 43 13 4 6 36-24
3. Wisła Kr. 38 10 8 5 33-21
4. Lech 37 11 4 8 36-27
5. Wisła Pł. 33 9 6 8 37-29
6. Lechia 32 8 8 7 27-28
 7. Zagłębie l. 32 9 5 9 23-27
8. Górnik 31 7 10 6 35-32
9. POGOŃ 31 8 7 8 29-31
10. Cracovia 31 8 7 8 26-30
11. Piast 30 8 6 9 30-26
12. Śląsk 29 7 8 8 32-32
13. Korona 29 7 8 8 26-35
14. Arka 19 4 7 11 27-36
15. Bruk-Bet 15 4 3 19 16-33
16. Sandecja 12 2 6 8 14-24
17 Miedź 10  3 1 3  9-10
18 Zagłębie S. 5 1 2 4  11-15

Partnerzy

 facebook pw FACEBOOK

pogon szczecin salogo pogon szczecin sa

 logo pogon sporNet

 ligowiec-logo

 

logo kopia 

 salezjanie

oldboje

 sportowe tv-czarneNasz Szczecin